Twój Koszyk:
... jest pusty.

Wpisz fragment tytułu

Szukaj:

w polu:

Europejski wiek osiemnasty. Uniwersalizm myśli, różnorodność dróg, Studia i materiały

Cena: 83.80 » Dodaj do koszyka

id: 74260

Autor: red. Marek Dębowski, Anna Grześkowiak-Krwawicz, Michał Zwierzykowski

Europejski wiek osiemnasty. Uniwersalizm myśli, różnorodność dróg, Studia i materiały

Tytuł: Europejski wiek osiemnasty. Uniwersalizm myśli, różnorodność dróg, Studia i materiały

Podtytuł: Europejski wiek osiemnasty - uniwersalizm myśli, różnorodność dróg. Studia i materiały pod redakcją Marka Dębowskiego, Anny Grześkowiak-Krwawicz i Michała Zwierzykowskiego

Rok wydania: 2013

ISBN: 978-83-61033-66-0 9788361033660

Format: B5

Stron: 623, ilustracje

Oprawa: twarda

Waga: 2

Opis:


      Polskie studia nad wiekiem XVIII i jego dziedzictwem postępują od wielu dziesięcioleci szerokim, aczkolwiek niejednolitym frontem. Historycy dziejów politycznych i społecznych, historycy literatury, teatru, sztuki czy filozofii, mimo koncentrowania się na podobnej problematyce, rzadko mają komfort ogarniania choćby tylko tego pierwszego szeregu frontu, nie mówiąc o całym zapleczu obfitej literatury narastającej równolegle. Pomysłodawcom niniejszego zbioru chodziło o większą równowagę pomiędzy badaniami literackimi a historyczno-kulturowymi. W perspektywie czytelnika także o to, by dać szansę na dopełnienie bądź polemikę w stosunku do dość popularnej, dwubiegunowej wizji - z jednej strony czasu ?rokokowych? markizów i hrabin beztrosko igrających w pudrowanych perukach wśród fontann w z angielska urządzonych ogrodach, z drugiej zaś epoki, w której prawda o człowieku i świecie poznawana przez rozum ludzki konsekwentnie odsuwała na margines głoszoną przez wieki prawdę objawioną. Prezentowany tom ma uświadamiać zatem, że główne procesy epoki, jak laicyzacja nauki i sztuki, demokratyzacja społeczeństw, rozwój ekonomiczny, demograficzny, industrializacja, mimo podzielanej powszechnie ?ideologii postępu ludzkości?, przebiegały różnymi drogami w poszczególnych obszarach narodowych Europy i nie stanowiły jedynej perspektywy widzenia świata.

      Opublikowało tu swoje teksty aż 56 uznanych autorów polskich i francuskich. Artykuły zostały uporządkowane zgodnie z ich problematyką w dziewięciu działach w taki sposób, ażeby poszczególne tematy jednego współbrzmiały komplementarnie bądź komparatystycznie w stosunku do tematów innego. Wartym odnotowania czynnikiem wpływającym pośrednio na kształt niniejszej kolekcji jest rozszerzenie cezury czasowej poza wiek XVIII.
 


SPIS TREŚCI

Spis treści

Marek Dębowski
Słowo wstępne

Jean Sgard
Obraz Europy w prasie czasów ancien régime
Teresa Kostkiewiczowa
Oświecenie: między uniwersalizmem a różnorodnością

I. Pośredniczyć między kulturami: instytucje, ludzie, teksty kultury

Wojciech Kęder
Kardynał Angelo Maria Durini ? dyplomata, poeta i mecenas. Między Italią, Polską i Francją

Joanna Szpendowska
Droga do wyzwolenia czy źródło opresji? Oświecenie i haskala a Niemcewiczowski projekt integracji Żydów

Roman Dąbrowski
O prawdzie w poezji epickiej oświecenia

Ewa Zielaskowska
Ignacy Krasicki wobec sporu o antyk


II. Moda ? smak ? wyobraźnia. Materialność, wrażliwość i kultura oświecenia

Jerzy Dygdała
August III Sas i Stanisław August Poniatowski. Obrazy sarmaty i Europejczyka

Agnieszka Jakuboszczak
Przy stole i w salonie. Ucztowanie i konwersacja pod kobiecymi auspicjami w XVIII wieku

Irena Rolska
Między Wisłą a Bugiem ? czyli o modzie, wrażliwości i smakach w osiemnastowiecznych ogrodach rezydencjonalnych

Janusz Ryba
Sztuka umierania światowców (oświeceniowych)

Agnieszka Warcholak
Niedostatki urody kobiecej w wybranych pamiętnikach XVIII wieku

Caroline Le Mao
Moda, smak, wyobraźnia. Gusta kulinarne francuskich elit początku XVIII wieku

Philippe Meyzie
Francuskie zwyczaje kulinarne w Europie XVIII wieku

Klara Leszczyńska-Skowron
Krasickiego uwagi o zbytku i umiarze

Danuta Kowalewska
O gospodarstwie od kuchni. Wokół Dykcjonarzyka ekonomicznego Stanisława Doliwy Starzyńskiego


III. Sarmacja Europejczyków ? Europa Sarmatów. Znaczenie języka w komunikacji międzykulturowej

Agata Roćko
Rola stroju francuskiego w literaturze polskiej drugiej połowy XVIII wieku. Zarys problematyki

Kazimierz Puchowski
Kształtowanie wizerunku Anglii i Anglików w elitarnych szkołach Rzeczypospolitej w XVIII wieku. Rekonesans

Filip Wolański
Poglądy staropolskie na temat innych języków w świetle osiemnastowiecznych kompendiów i podręczników geograficznych

Maciej Forycki
Języki słowiańskie w ujęciu encyklopedystów

Jakub Węglorz
Bariery językowe i kulturowe oraz próby ich przełamywania w świetle pamiętników staropolskich XVIII wieku

Andrea Mariani
Podróż zagraniczna Michała Kazimierza Radziwiłła `Rybeńki` (1721-1723). Między tożsamością rodową a poczuciem przynależności do arystokrac ji europejskiej

Bogdan Rok
Europa drugiej połowy XVIII wieku w oczach polskiej podróżniczki Teofili z Radziwiłłów Morawskiej

Wojciech Sajkowski
Słowianie południowi w relacji podróżniczej Aleksandra Sapiehy a ich obraz w dziele Viaggio in Dalmazia Alberto Fortisa


IV. Absolutyzm i państwa wolne. Różne drogi modernizacji instytucji i społeczeństw

Tomasz Ciesielski
Modernizacja wojskowości europejskiej w XVIII wieku

Małgorzata Konopnicka
Szlachta śląska wobec `ekspansji i integracji` fryderycjańskiej (1740-1806)

Katarzyna Milik
Niektóre aspekty działalności Rady Nieustającej w kontekście modernizacji Rzeczypospolitej w latach 1778-1780


V. Kultura dworów magnackich w rzeczywistości unii polsko-saskiej

Magdalena Górska
Symbolika polityczna Augusta II i Augusta III ? wobec magnaterii i na dworach magnackich

Ewa Manikowska
Pierre-Michel Hennin i kultura dworów magnackich w czasach Augusta III. Przyczynek do badań nad europejskimi modelami kultury i kolekcjonerstwa w Rzeczypospolitej czasów saskich

Krzysztof Gombin
Magnaci jako inicjatorzy zjawisk artystycznych towarzyszących osiemnastowiecznemu Trybunałowi Koronnemu

Bernadetta Manyś
Wjazd na województwo wileńskie Michała Kazimierza Radziwiłła `Rybeńki` jako przykład specyfiki kultury dworów magnackich w Wielkim Księstwie Litewskim


VI. Oświecenie a wiek osiemnasty: zgodność, rozbieżność, zależności. Powrót do pytań nierozstrzygalnych

Marcin Cieński
Krótki i długi wiek XVIII a kwestia synchronizacji oświeceń narodowych z modelem europejskim

Stanisław Janeczek
Polska filozofia religii w dobie oświecenia a standardy filozofii wieku XVIII. Ksiądz Stanisław Konarski a ksiądz Hugo Kołłątaj

Paweł Pluta
Kniaźnin i Mickiewicz. Paralela i jej tło

Elżbieta Wichrowska
Sfera publiczna, prywatna i intymna w diarystyce polskiej przełomu XVIII i XIX wieku

Jacek Krupa
Oświecenie żydowskie a oświecenie europejskie ? kilka ważnych pytań

Alexandre Bourmeyster
Despotyzm oświecony. Rosja XVIII wieku według Kazimierza Waliszewskiego


VII. Jednostka ? społeczeństwo ? władza. Suwerenność ? podmiotowość ? podległość w strukturach społecznych i państwowych

Tomasz Hen
Dyzunia i dyfidencja: problem prawosławia w debacie publicznej Rzeczypospolitej doby Sejmu Czteroletniego

Ewa Tacka
Działalność sejmikowa jako jeden z mechanizmów kariery szlachty wielkopolskiej za panowania Augusta II Wettyna

Agata Wdowik
Strategie aktualizacji tradycji oświeceniowych w polskiej publicystyce lat sześćdziesiątych XX wieku

Krystyna Maksimowicz
Wokół afi
rmacyjnego druku ulotnego z czasu powstania kościuszkowskiego, czyli o Tekście afektu żołnierzy i słusznej chwały dla szanownego obywatela Tadeusza Kościuszki, Najwyższego Naczelnika, siłą zbrojną wojsk Obojga Narodów komenderującego


Jean-Paul Burdy
`Rzeczpospolita pszczela`. Podział władzy i wojna płci w czasach oświecenia (XVII-XVIII wieku)


VIII. Książka jako środek komunikacji kulturowej

Alina Dzięcioł
Bibliotheca regia. Księgozbiór Stanisława Augusta Poniatowskiego w zespole kolekcji królewskich (zadania i funkcje)

Anita Podlasińska
Dzieje wydawnicze Nowego dykcjonarza historycznego Piotra Dufour

Halina Rusińska-Giertych
Reklama wydawnicza i księgarska na łamach lwowskich pism periodycznych XVIII wieku

Klaudia Socha
Typ ografia osiemnastowiecznych publikacji słownikowych na przykładzie Dykcjonarza służącego do poznania historii naturalnej wydanego w krakowskiej oficynie Ignacego Grebla

Kamila Szymańska
Europejskie powiązania kultury książki w Lesznie w XVIII wieku

Michel Figeac
Czytelnictwo wśród szlachty w osiemnastowiecznej Francji

Iwona Imańska
Księgarze i ich klienci: handel księgarski w XVIII wieku na przykładzie Prus Królewskich

Ewa Danowska, Jacek Wojtowicz
Kazania i mowy pogrzebowe w XVIII wieku na podstawie starodruków Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie


IX. Reprezentacja świata w kulturze XVIII wieku. Literatura ? sztuka ? teatr

Aleksandra Norkowska
Zanim `spojrzymy przez okno`. Uwagi wstępne o sposobach prezentowania miasta w piśmiennictwie oświecenia

Paweł Kaczyński
Zabawa w literaturze polskiego oświecenia jako temat, pretekst i kontekst

Katarzyna Lisiecka
Ironiczne wyzwolenie. Axur. Król Ormus Antonio Salieriego i Wojciecha Bogusławskiego

Justyna Łukaszewicz
Obraz Włoch i Włochów w polskim teatrze czasów stanisławowskich

Przemysław Krzywoszyński
`Hic sunt leones`? Obraz Polski w dziełach operowych i teatralnych końca XVIII wieku

Indeks nazw osobowych

Indeks nazw geografi cznych, topograficznych i administracyjnych


Kategoria: TOWARZYSTWO NAUKOWE SOCIETAS VISTULANA

  • regulamin
  • o firmie
  • promocje
  • kontakt